Akuttprosjektet- tverretalig akutttjeneste for barn og unge

Akuttprosjektet- tverretalig akutttjeneste for barn og unge

Akuttprosjektet er et samhandlingsprosjekt mellom Kristiansand kommune ved barnevernsvakten, Sørlandet sykehus HF ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), og Barne-, ungdoms-, og familieetaten ved St. Hansgården. Samhandlingsprosjektet ble etablert i 2013, med bakgrunn i erkjennelsen om at noen barn trenger hjelp fra ulike tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet samtidig, eller i sammenheng. Målet med Akuttprosjektets første fase har vært å utvikle en tverretatlig akuttjeneste for barn og unge, slik at det samlede tilbudet fremstår som én tiltakskjede, og slik at barna og deres familier får rett hjelp til rett tid.

Akuttprosjektets andre periode har som hovedmålsetting å videreutvikle en organisatorisk forpliktende, koordinert og behovstilpasset tjeneste til barn, unge og deres familier. I ph.d-studien skal det forskes på erfaringer fra Akuttprosjektets andre fase.  Det er formulert en rekke mål og delmål i Akuttprosjektet, som vil danne grunnlag for forskningsspørsmålene i ph.d- studien.

Aktuelle forskningsspørsmål i ph.d-prosjektet:

  1. Hva slags erfaring har profesjonsutøverne i Akuttproskjektet når det gjelder det tverretatlige samarbeidet i akuttfasen?
  2. Akuttprosjektet har hatt fritak fra taushetsplikten. Hva er følgene, positive og negative, av fritaket fra taushetsplikten?

Kontaktinformasjon:

epost: kathrine.bakke-pedersen@sshf.no

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar