Anne Helgeland disputerer 14. mai

Anne Helgeland disputerer 14. mai

– Barns stemme blir borte i familieterapi!


Barn får ikke den plassen de skal ha i familieterapi, og flere terapeuter opplever at de kommer til kort når de skal møte både voksne og barns behov i familiekonflikter. Det viser en ny forskningsstudie av Anne Helgeland.

– Terapeutene opplever det etisk vanskelig og utfordrende å ivareta barnet i situasjoner hvor foreldrenes vansker dominerer. Terapeutene blir stående i en skvis og strever med å komme både barn og foreldre i møte på en måte som oppleves anerkjennende for begge parter.

Det sier barnevernspedagog og doktorgradkandidat Anne Helgeland ved Sørlandet sykehus. Hun har intervjuet flere familieterapeuter på Sør, – Øst og Vestlandet om de etiske utfordringene når barn deltar i familieterapi.

Barns deltakelse i familieterapi har i alle år vært et diskusjonstema i fagfeltet. Det er blitt rettet kritikk mot at barn i for liten grad blir inkludert i familiesamtaler. Når de deltar er det ofte på de voksnes premisser. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at barn deltok i kun 5 % av det totale antall behandlingssamtaler ved Familievernet i 2012.

Helgeland har intervjuet noen av de få barna som har deltatt i familieterapi om deres opplevelse:

– De fleste gir uttrykk for å oppleve seg sett og hørt, og mener det har vært bra for familien å delta i familiesamtaler, sier hun.

I studien drøfter hun hvorvidt det er et gap mellom terapeutenes og barnas erfaringer. Helgeland viser til at familieterapi er forebyggende når familier er i vanskelige livssituasjoner.

– Det er viktig at barn får forklaring på hendelser de ikke forstår når familien møter store utfordringer. Familiene trenger da ofte hjelp til å snakke sammen. Barna i studien gir uttrykk for at de trenger emosjonell støtte og hjelp til å sette ord på det de føler og mener, sier Helgeland.

Med bakgrunn i studien mener Helgeland at familieterapi må få en bedre status, og profesjonen må ta på alvor barns rett til å bli sett, hørt og beskyttet.

 

Om Anne Helgeland:

Anne Helgeland er født og oppvokst i Kristiansand. Hun er utdannet barnevernspedagog ved Sosialhøgskolen i Stavanger i 1990, og har mastergrad i familieterapi ved Diakonhjemmets Høgskole i 2008. Masteroppgaven hadde tittelen: Familiesamtaler i akuttpsykiatrien. Helgeland er nå ansatt ved Sørlandet sykehus, avdeling for barn og unges psykiske helse som familieterapeut og forsker.

Anne Helgeland disputerer for sin doktorgradsavhandling ved Universitetet i Agder, Kristiansand 14. mai.

Av: Irene Svozilik

 

 

 

Relaterte innlegg