Anne Helgeland

Anne Helgeland

Anne HelgelandStilling: Forsker, Ph.D og familieterapeut i Kristiansand
Enhet: FoU-enheten, Kristiansand
Epost:
Telefon:

Kompetanseområde/faglig interesse:

Bakgrunn:

Hva er jeg særlig opptatt av:

Hva forsker jeg på?

Prosjektet har tittel ”Mobbing i barnehagen”. Jeg undersøker hvordan 5 åringene opplever  relasjoner, trivsel  og samspill i lek i barnehagen og med et spesielt fokus på barnas erfaringer og opplevelse knyttet til erting /  mobbing.

Hvorfor forsker jeg på dette?

Prosjektets overordnende målsetting er å forbygge mobbing i barnehagen der barnas opplevelse, de ansattes ansvar og foreldres involvering er kjernepunkter.  Det er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand kommune, Oppvekstsektoren, Universitetet i Agder og Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet sykehus,  Kristiansand.  Prosjektet består av 3 delprosjekter med ulike forskningstilnærminger.  Min del er en kvalitativ tilnærming hvor jeg intervjuer  12 barn med tilhørighet i 4 ulike barnehager.    I tillegg har jeg 4 fokusgruppe intervjuer (4 barn i 4 barnehager).  Observasjon vil også bli benyttet.

Det er forsket og jobbet mye med mobbing i forhold til barn i skolealder – men lite i forhold til barnehage barn.   Våren 2004 ga Barne- og familiedepartementet ut heftet ”Mobbing i barnehagen”.  Det hevdes at mobbing forekommer i barnehager, men man vet ikke hvor utbredt det er.

Økt fokus på utestegning og mobbing i barnehagen vil kunne føre til tidlig intervensjon som igjen vil kunne føre til at færre blir mobbet eller mobber.

Prosjektet er på oppdrag fra FUB (foreldreutvalget for barnehager) og FUG (foreldreutvalg for grunnskolen) som  har satt mobbing på dagsorden og ønsker å følge barn fra siste året i barnehagen og inn i første året i skolen.  Prosjektet vil kunne gi viktig informasjon i det som er en sårbar overgang fra barnehage til skole bl.a. når det gjelder vennskap og deltakelse i det sosiale fellesskap.

Faglig interesse

Jeg er opptatt av hvordan barn blir forstått og tatt på alvor i ulike sosiale kontekster og arenaer.  I doktorgradsarbeidet retter jeg et spesielt fokus mot hvordan familieterapeuter ivaretar og legger til rette for at barn blir sett og hørt på sine premisser.   Jeg intervjuet også barna om deres erfaringer og opplevelser  knyttet til barnas deltakelse i familieterapi.

Nettverk:

Jeg er en med forskernettverket til BarnsBeste, Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Cristin

Cristin er en fellesdatabase for ansatte i høgskole-, universitet- og helsesektor. Her ligger en oversikt over publikasjoner og prosjekter.

Prosjekter

 

Publikasjoner & presentasjoner

Helgeland, Anne (2013) Familiesamtaler med barneperspektiv  når mor eller far har en psykisk lidelse. I Barn som pårørende. Red. Haugland,B.S.M., Ytterhus,B., Dyregrov,K. Bergen. Abstrakt forlag.

Helgeland, Anne (2014) Profesjonsetiske utfordringer ved barns deltakelse i familieterapi.  Doktrogradsavhandling, monografi, Universitetet i Agder, Kristiansand

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar