Anne-Lise Holmesland disputerer for sin doktorgrad

Anne-Lise Holmesland disputerer for sin doktorgrad

Cand. polit Anne-Lise Holmesland forsvarte 17.1.2015 sin PhD avhandling “ Professionals’ experiences with Open Dialogues with young people’s social networks – Identity, role and teamwork.  A qualitative study”.

Disputasen fant sted ved Universitetet i Jyväskylä, Finland.

Her er en kort presentasjon av hennes arbeid:

Profesjonelles erfaringer med Åpen Dialog

Åpen Dialog tilnærmingen er opprinnelig utviklet i Torneo, Finland. Tilnærmingen fokuserer på nødvendigheten av å ta hensyn til pasientens nettverk i alle situasjoner og ved å fokusere på språk og interaksjon. Tilnærmingen har blitt brukt i flere land og i forskjellige kontekster. Denne studiens resultater gjelder pilot prosjektet ”Prosjekt Felles Utvikling” som ble gjennomført i Vest-Agder i perioden 2003-2005. Målet med studien var å skape mer fleksibilitet og økt integrasjon mellom profesjonelle som jobber i helse, sosial og utdanningssektoren og som jobber med mennesker med psykiske vansker og deres sosiale nettverk.

Studiens funn viser at ansatte i helse,- sosial og utdanningssektoren også i en læringskontekst kan praktisere avanserte former for samarbeid for å hjelpe mennesker med psykiske vansker. Dette skjer som følge av en identitetsendring som innebærer endring i profesjonell rolle og forståelse av samarbeid. De profesjonelles mulighet til å skape en åpen dialog blir utfordret av deres evne og vilje til å lytte til de forskjellige deltakerne og til å gi autentiske tilbakemeldinger. Studien viser også at andre profesjoner enn utdannede terapeuter kan integrere kunnskap og ferdigheter av terapeutisk karakter dermed utvikle sin rolle i en mer terapeutisk retning. De største utfordringene med bruken av åpne samtaler skyldes profesjonelle og legfolks oppfatning av hvilke profesjoner som skal utføre hvilket arbeid.

Funnene forteller oss at økt kunnskap om ulike former for samarbeid og økt kunnskap om profesjonelles roller, inkludert nødvendigheten av uklare roller når det er behov for det, må vektlegges. De profesjonelles lytteferdigheter kan forbedres. Profesjonelles motivasjon for å samarbeide, deres vilje til å tilpasse seg hverandre og kunnskapen om de ulike aktørenes ulike forventninger til nettverket må vektlegges. Funnene er basert på observasjon av nettverksmøter, dybde intervjuer av pasienter og fokus gruppe intervjuer.

Arbeidet er utført på oppdrag fra Sørlandet Sykehus HF.

ABUP arrangerer et seminar i slutten av mars hvor en kan få høre mer om hennes forskningsarbeid.

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar