Definisjoner av mobbing

Mange har gjort forsøk på å definere hva mobbing er for bedre å kunne forebygge og forhindre at mobbing blant barn og unge skjer. Hvilke definsjoner vi legger til grunn påvirker hvordan vi forstår og forholder oss til mobbing.

En mye brukt definisjon er ”en person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer” (Olweus, 1997, s. 17).

Her legges det vekt på at mobbing er negative handlinger, og vi kan kalle det for mobbing når det skjer flere enn en gang, og over et visst tidsrom.

En annen definisjon gir en noe bredere beskrivelse av hva som kjennetegner mobbing, og har fokus på ulikt styrkeforhold mellom mobber og den som blir utsatt for mobbing:

“Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og at episodene gjentas over tid. Fysisk plaging, utestengning og erting er de vanligste former for mobbing”(Roland & Vaaland, 2003, s. 8)

Det er ikke uproblematisk at vi har definisjoner hvor barn og unge blir tildelt roller som mobber og mobbeoffer fordi mobbing er et veldig komplisert fenomen og handler både om enkeltindivider og sammensatte gruppe prosesser.

Som mennesker er vi sårbare og har behov for å kjenne tilhørighet og anerkjennelse for hva vi kan bidra med til fellesskapet. Å møte utfordringer er normalt og en del av livet. Men, blir hver og en av oss krenket nok, setter det vår psykiske helse på prøve. Vi tenker at ingen barn eller unge er ”onde” i seg selv, men livet kan oppleves så komplisert noen ganger, at deltakelse og involvering i mobbing kan skje.

Å legge skylden på enkeltindivider, å skape syndebukker tror vi ikke er hensiktsmessig for å forstå mobbing.

Fokuset mener vi bør være rettet mot alle menneskers grunnbehov:

Behovet for å høre til i et felleskap. Når det blir truet får vi det vanskelig. F.eks. kan noen som er tilskuere til mobbing la være å støtte den som blir mobbet, av frykt for selv å bli stengt ute i neste omgang.

 

Derfor har vi valgt en definisjon som tar utgangspunkt i behovet for å høre til i fellesskapet og for anerkjennelse:

”Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning” (Lund, Kovac & Helgeland, 2017)

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar