Diaglogmodellen.no

Diaglogmodellen.no

Dialogmodellen er en nettressurs til bruk i barnehager i arbeidet for å forebygge mobbing i dialog og samarbeid med foreldre og ble lansert i oktober 2019. Se www.dialogmodellen.no.

Dialogmodellen er utarbeidet av prosjektleder Ingrid Lund, professor ved Universitetet i Agder, Anne Helgeland. Ph.d, FoU, Abup  og Marianne Godtfredsen, rådgiver, Kristiansand kommune.

Dialogmodellen på nett

Dialogmodellen er en erfarings- og forskningsbasert modell som har sitt utgangspunkt i forskningsprosjektet “Hele barnet, hele løpet, mobbing i barnehagen”. Resultater fra prosjektet, og annen nasjonal og internasjonal forskning, viser at mobbing i barnehagen finnes. Det vi vet om tiltak mot mobbing er blant annet at måten foreldre og ansatte i barnehagen samarbeider på når mobbing skjer er avgjørende for de barna som er involvert. Rammeplanen for barnehagen er tydelig: «Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene».  Forslag til endringer til barnehageloven er nå ute på høring. Det innebærer forslag om at det skal innføres samme rettigheter for barnehagebarn som for skolebarn (Opplæringslovens § 9a). Det betyr en lovfestet rett for barna til et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø, og forslag om aktivitetsplikt for barnehagene som betyr en plikt til aktivt å undersøke om det foregår mobbing, og til å sette inn tiltak dersom mobbing skjer.

I møte med mobbing, er det som ansatte og foreldre lett å kjenne på frustrasjon over og ikke bli hørt og forstått. I slike sammenhenger stiller det store krav til fleksibilitet hvor ansatte og foreldre må være i stand til å se situasjonen fra andres synsvinkler. Det krever ønske om å kunne revurdere egne synspunkter, villighet til å la seg bevege og å være åpen for andres innspill.

En god dialog kjennetegnes av at meninger nyanseres og utvides, og temaer som diskuteres kan fremkomme i nytt lys. Meningen med dialogen i denne sammenheng er bevegelse mot et felles mål: forebygge, stoppe og håndtere mobbing. En god dialog handler om at alles stemmer skal komme frem. For å få til en god dialog er det helt nødvendig med RAUSHET for andres synspunkter og uttrykksmåter. Når vi som foreldre og barnehageansatte møtes i dialog omkring mobbing, vil vi møte forskjellige følelser, meninger og verdier. Da blir det viktig å være åpen og interessert i møte med det den andre formilder, ikke minst når det er forskjellig fra det du selv tenker. Å være raus innebærer en holdning basert på vennlighet og velvillighet: vi vil hverandre vel og vi vil at barna våre skal ha en god hverdag.

Målet med dialogmodellen er:

  1. Forebygge mobbing i barnehagen ved at foreldre og ansatte øker sin kunnskap og avklarer forventninger til hverandre i arbeidet mot mobbing.
  2. Økt samarbeidskvalitet mellom ansatte og foreldre.
  3. Bidra til økt innsats mot mobbing i barnehagen.

Den er lett tilgjengelig og enkel å bruke og målet er at den skal oppleves som ett nyttig redskap i samarbeid med foreldre i arbeidet mot mobbing i barnehagen. https://dialogmodellen.no/  Ved å klikke seg inn på KS.no  og skrive «Dialogmodellen» i søkerfeltet vil man få frem Dialogmodellen og hele Forskningsrapporten.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Agder (UiA), Sørlandet sykehus, Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABup), Kristiansand kommune, Oppvekstsektoren, KS og Fylkesmannen i Agder. KS og Fylkesmannen i Agder finansierte prosjektet.

Forfatter: Anne Helgeland

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar