FACT team Lister

FACT team Lister

Tirsdag 3. november kl 11:30 -12:30 var det offisiell åpning av FACT Team Lister, på DPS LISTER Avdeling Kvinesdal (Vollan).

FACT team Lister

FACT team (Fleksibelt oppsøkende team) Lister er en realitet 3. november 2015. Da er stort sett  alle de 10 ansatte på plass for å gjøre en jobb rettet mot personer med psykiske og /eller rus problematikk.

FACT team Lister er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Lister og Sørlandet sykehus DPS Lister i 3-5 år. I første omgang er kommunene Farsund, Lyngdal, Flekkefjord og Kvinesdal med i teamet, mens Sirdal og Hægebostad er i en forhandlingsposisjon og /eller at saken behandles politisk i kommunen høsten 2015.

Teamet er sammensatt av fagpersoner innen psykisk helse og rus feltet fra kommune og DPS Lister. Alle er ansatt fra 2. november i DPS Lister og jobber etter spesialisthelsetjenesteloven slik at henvisning / samarbeid med fastlege/psykolog er nødvendig. De fagpersoner som kommer fra kommunen har permisjon fra sin stilling mens de jobber i FACT teamet.

Teamet har fått samhandlingsmidler på kr 1,2 mill i 2015 fra Fylkesmannen i Vest-Agder.

Hvem kan ha nytte av dette teamet?

Personer med langvarig alvorlig psykisk lidelse/ROP lidelser ( rus og psykisk lidelse) hvor tett oppfølging og behandling er påkrevet. Store vansker med sosial fungering pga av den psykiske lidelsen er også et viktig kriteria. Det er nødvendig å samhandle tverrfaglig som et team for å gjennomføre behandlingen, og teamet vil jobbe tett med øvrige instanser i kommune og sykehus. Nettverket som venner, pårørende og naboer er også viktige samarbeidsparter for teamet.

Hva gjør FACT teamet?

Teamet er helt avhengig av et tett samarbeid med fastleger og øvrige hjelpeapparat, men teamet skal inneha kompetanse som kan jobbe med den enkelte i kriser, behandling og i bedringsprosesser(recovery). Behandlingen er i hovedsak hjemmebasert, langvarig og behovsorientert til den enkelte. I kriser har flere av teamet en funksjon til den enkelte som skal sikre kontinuitet og den enkeltes behov.

Tekst og foto: Bodil Bakkan Nielsen, prosjektkoordinator i Fyrtårnet psykisk helse og Rus, Lister Helsenettverk

FACT team Lister Snorklipping

 

AnneDorteLyken, DPS Lister, May-ArdisIversen, Lyngdal kommune, Terese Vidringstad, teamleder FACT team og ordfører Kvinesdal kommune

Anne Dorte Lyken, DPS Lister, May-Ardis Iversen, Lyngdal kommune, Terese Vidringstad, teamleder FACT team og ordfører Kvinesdal kommune

FACT team Lister

FACT team Lister

Per Sverre Kvinlaug kake

 

 

 

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar