Felles dugnad forutsetter åpenhet, ærlighet og felles bidrag.

Felles dugnad forutsetter åpenhet, ærlighet og felles bidrag.

I Fædrelandsvennen 25. januar kunne vi lese at statsministeren inviterte til privat og offentlig dugnad for å endre den uheldige NAV-statistikken på Sørlandet.

Statsministeren påpekte at det viktigste grepet for å bringe Sørlandet ned fra toppen av trygdestatistikken, først og fremst er å kartlegge årsak og jobbe med ungdom. Dette er ikke korrekt. Vi har tilstrekkelig kunnskap for handling nå, og vanskene starter lenge før ungdomsalder.

De svake levekår og uførestatistikk på Agder har vært forsket på i over 20 år. I 2009 publiserte Agderforskning rapporten «Et liv jeg ikke valgte», om årsaker og tiltak i forhold til utfordringene på Sørlandet. Det ble den gang påpekt at mye av debatten handlet om utstøting fra arbeidslivet og for lite fokus var på oppvekst.

Før valget i 2013 påpekte Erna Solberg at dagens skolesystem var skadelig og at hjelp kom for sent. På samme tid ser vi at barnevernet ofte ikke lykkes med å skape en stabil og trygg oppvekstsituasjon for barn under deres omsorg.

For mange barn ser vi at selv små lærevansker (hvor det eksisterer kjente og gode tiltak) ikke oppdages eller avhjelpes tidlig. Dette skaper tap i mestring og verdiopplevelse – og på sikt vegring, unndragelse og skulk. Konsekvensen kan være at ungdom trekker mot miljøer hvor de aksepteres og anerkjennes som de er. Slik anerkjennelse kommer ikke uten en kostnad. Forventning om å tørre mer enn andre, stjele og dele, skulke mer, røyke, deltagelse i hærverk, nedprioritering av skole og familie, tidlig bruk av andre rusmidler. For mange føler frafall fra skole og arbeidsliv. Runder hos NAV. Tap av psykisk helse, rusproblemer, kriminalitet og tidlig død. Ofte trekker flere negative faktorer i samme retning, blant annet sosial arv; foreldre som selv hadde lære-, skole og tilleggsvansker.

Rapporten påpekte at man for å oppnå resultater, trengte tiltak på et langt tidligere tidspunkt; med forsterket fokus på familien, barnehagene, skoleverket, PPT (Pedagogisk Psykologisk Rådgivningstjeneste), skolehelsetjenesten og leder. Videre langsiktig tenking med forebygging, tidlig intervensjon og økt samhandling mellom aktørene. Dette var en konklusjon i tråd med rådende synspunkter i alle aktuelle fagmiljøer.

Med de rådende levekårsutfordringene på Agder (og særlig Aust-Agder) vil en økt satsing på disse områdene være ekstra viktig.

Det er ingen skyfri himmel på Sørlandet, og i lokale media har vi kunnet følge kriser i barnevern og PPT, vi har kunnet lese at Aust-Agder ligger på landsbunnen i antall helsesøstre i skolen. Midler tiltenkt forebygging og tidlig innsats benyttes på andre områder. Det har vært påpekt at øremerkede midler, for økt innsats 1-4 klasse, ikke når fram.

Hjelpetjenester for barn og unge er gjensidig avhengig av hverandre. Manglende innsats på ett område påvirker andre hjelpeområder og barna taper dobbelt. Kommunenes rapporteringssystem viser at kommunene på Agder, med behov for ekstra satsing på barn og unge, har gjort det motsatte. På tross av at sykehuset har fått ekstra midler knyttet til svake levekår, og Høies «Gyldne regel» (styrket innsats for rus og psykisk helse), er det heller ikke sikkert at inkludering av spesialisthelsetjenesten i regnestykket forbedrer resultatet. De ter vanskelig å se tegn til åpenhet og felles innsats i forhold til disse utfordringene.

Det er mange som gir opp, men ingen som frivillig forlater skolen uten leseferdigheter, dropper ut av videregående eller velger NAV som yrkeskarriere. Det er trist når regjeringen så sterkt fremhever fraværsregler, aktivitetsplikt og ikke minst retorikk som antyder at holdninger og latskap er problemet, samtidig som andre tiltak blir mindre synlige, og hjelp til de unge ikke når fram.

Skal vi lykkes med å bringe en større del av befolkningen ut i arbeidsliet trenger vi større åpenhet og mer felles innsats enn vi har i dag, særlig fra det offentlige.

Forfatter: Werner Nebelung, spesialist i skolepsykologi.

Først gang publisert i Fædrelandsvennen 10. februar 2017: http://www.fvn.no/mening/Felles-dugnad-forutsetter-apenhet_-arlighet-og-felles-bidrag-697543b.html

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar