Forskningspris til Dagfinn Ulland for artikkel om inklusjon og eksklusjon i menigheten “Samfundet”

Forskningspris til Dagfinn Ulland for artikkel om inklusjon og eksklusjon i menigheten “Samfundet”

Bakgrunnen for studien er et vedtak på Samfundets menighetsmøte i november 2012 hvor menighetens ledelse vedtok at Samfundet skulle fastholde det gamle synet på dåp og kirke. Dette var hovedsaken for opprettelsen av menigheten i 1890. Menigheten ble stiftet i protest mot endring i dåpsritualet i Den norske kirke hvor vektlegging av Johannesdåpen ikke ble ivaretatt av det nye dåpsritualet. Det innebar også at Samfundet ikke anerkjente andre kirkesamfunn. I studien har vi intervjuet grupper og enkeltpersoner, til sammen 25 personer. Vi har sett på selve prosessen fra ca 2000-2012 og på de ulike posisjonene.

Prosessen foregikk i fire faser: startfasen, forhandlingsfasen, konfliktfasen og bruddfasen. Etter mange samtaler og møter, både privat og offentlig i menigheten gikk det i siste del av 2012 mot en beslutning som førte over i bruddfasen. En gruppe ønsket at menigheten måtte åpne opp og godkjenne dåp utført i andre kirkesamfunn. Når det gjaldt kirkesynet så mente samme gruppe at det ble helt feil å mene at, så langt man vet er kun menigheten Samfundet en rett sann kirke. Men slik gikk det ikke. Da det endelige vedtaket på nyåret 2013 var fattet, inneholdt det ingen endring i menighetens tradisjonelle standpunkt.

Vi identifiserte to hovedposisjoner blant våre informanter: tradisjonsteokratene som på Guds vegne anså seg å være bærere av den rette tradisjonen. Disse la vekt på de hverdagslige fordelene med å være medlemmer, de var lojale mot ledelsen og deres konservative teologi. Den andre posisjonen var utfordrerne. De var opptatt av fortolkning av tradisjonen og ville gå til bunns i prinsipielle teologiske spørsmål, noe som innebar at de stilte spørsmålstegn ved læregrunnlaget for menigheten. På den måten ble tradisjonell autoritet, organisasjonskultur og kriterier for å ekskludere medlemmer utfordret. Tradisjonsteokratene «vant saken» siden det eksisterende syn på dåp og kirke ble opprettholdt. Konsekvensen er at menigheten Samfundet fortsetter som en lukket religiøs gruppe med klare sekteriske trekk.

Referanse

Dagfinn Ulland, Hege Kristin Ringnes og Grete Vabo

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar