Hvordan jobber vi i ABUP med ADHD?

Hvordan jobber vi i ABUP med ADHD?

Av: Elin Henriksen

ABUP mottar ofte henvisninger med mistanke om ADHD. Alle henvisninger som kommer til ABUP blir vurdert i eget inntaksteam, og vurderes med bakgrunn i symptomer fastlege har beskrevet i henvisningen. I tilfeller hvor det er mistanke om ADHD legges det i tillegg ofte med tester utført av PPT. Alle saker i ABUP drøftes i tverrfaglig team i tillegg til den individuelle oppfølgingen som gjøres for rundt hver familie. Et vanlig forløp er at du/dere inviteres til en samtale med en eller flere behandlere på ABUP hvor vi er interessert i å høre hvordan du/dere selv opplever symptomene. I saker hvor det mistenkes ADHD blir det i tillegg gjennomført tester hos oss og skoleobservasjon, dvs at ABUP er tilstede i klassen og observerer. Det vil også bli gjennomført en anamnese med foreldrene. Det er ulike krav som må oppfylles for at en ADHD diagnose skal settes. Blant annet må det ha vært minst 2 symptomer før barnet er 7 år. Jenter er ofte vanskeligere å stille diagnosen på enn gutter, de er ofte stille, mens gutter kan være mer urolige/aktive. Et ADHD barn kan ofte oppfattes som om de har dårlig tid, de lærer aldri å gå – de lærer å løpe med en gang, de kan være litt klomsete f.eks når de skal helle melk i et glass klarer de i ikke å stoppe, men det renner over. Det kan oppleves som de er litt klønete i musklene.

Etter å ha vært gjennom denne første fasen hos ABUP kan det være aktuelt å prøve ut medisiner for å gjøre hverdagen noe enklere, både på skolen og hjemme. Spørsmål om medisinering drøftes alltid med foreldre og det er foreldrene som bestemmer om de ønsker å prøve dette ut. Velger de å prøve det ut formidles det i ABUP kontakt med oppfølgingssykepleier som har et spesielt ansvar for denne gruppen. Hun er da med på både oppstart- og avslutningsmøte. I oppstartsmøte treffer behandlere fra ABUP foreldre og skole og de får utdelt skjemaer som skal følges opp for hver uke i denne perioden. Det velges en modell basert på hvem barnet er (alder, størrelse etc). Sykepleieren i ABUP har ukentlig kontakt med familien i denne perioden for å sjekke hvordan det går. Familie og skole kan også kontakte henne ved behov utover denne ukentlige avtalen. Stort sett er det familien vi har kontakt med, slik at de også da formidler virkninger og bivirkninger som de har innhentet opplysninger fra skolen for å gi ABUP et inntrykk av totalsituasjonen. Skolen kan også kontakte oss dersom de har spørsmål underveis. Når utprøvingen er ferdig arrangeres det et avslutningsmøte hvor vi går gjennom evalueringsskjemaene for hver uke. Det gjøres en vurdering med bakgrunn i disse skjemaene og samtaler med foreldre og skole på om det har vært virkning av medisinene. Og det vurderes her eventuell overgang til fast medisinering og avtales individuell oppfølging. Når alt er på plass overføres medisineringsansvaret til fastlegen.

Relaterte innlegg