Kari Vik

Kari Vik

Stilling: Forsker, Ph.D
Enhet: FoU-enheten, Kristiansand
Epost:
Telefon:

Kompetanseområde/faglig interesse:
Utviklingspsykologi, kulturpsykologi, antropologi og sosiologi

Bakgrunn:

Hva er jeg særlig opptatt av:

Hva forsker jeg på?

Jeg undersøker hvordan videoveiledningsmetoden Marte Meo kan virke i en institusjon for morløse spedbarn i Tanzania. Gjennom fokusgruppeintervjuer og deltakende observasjon, samt felt- og litteraturstudier ønsker jeg å finne ut om denne metoden aksepteres blant de ansatte på institusjonen. Jeg er interessert i å høre hva de kan fortelle meg om hvordan de oppfatter et spedbarn og dets behov, hvordan de opplever metoden, og om det å motta slik veiledning endrer deres syn på hva et spedbarn er og hva det trenger mens det er i denne institusjonen.

Hvorfor forsker jeg på dette?

Prosjektets målsetting er å få fram kunnskap om hvordan spedbarn oppfattes i en institusjonell kontekst i Tanzania, og om Marte Meo er en fruktbar måte å veilede de ansatte på slik at spedbarna blir best mulig rustet til å møte verden utenfor institusjonen når de etter hvert får et hjem.

Bakgrunnen for prosjektet er tosidig: vi lever i et flerkulturelt samfunn og det er viktig å skaffe kunnskap om sosiale og kulturelle faktorer når det gjelder synet på spedbarn, spedbarnsutvikling, tilknytning og psykisk helse. I tillegg er det viktig å finne hvilke egenskaper Marte Meo som metode har i andre kulturer. På den måten kan vi få økt kunnskap om hvordan vi skal møte sped- og småbarnsforeldre fra andre kulturer når de trenger vår hjelp og hvordan vi kan hjelpe.

Nettverk

Regionalt forsknings- og fagutviklingsnettverk ’Sped og småbarns psykiske helse i et forebyggende og helsefremmende perspektiv. Velferd, tidlig intervensjon og samhandling på Agder’.

Nasjonale og internasjonale nettverk innen sped- og småbarns psykiske helse og kryss-kulturell forskning.

 

Cristin

Cristin er en fellesdatabase for ansatte i høgskole-, universitet- og helsesektor. Her ligger en oversikt over publikasjoner og prosjekter.

Prosjekter

 

Publikasjoner & presentasjoner

Publikasjonsliste

Vitenskaplige publikasjoner

Vik, K., & Hafting, M. (2006). Video interaction guidance offered to mothers with postnatal depression: Experiences from a pilot study. Nord.J.Psychiatry, 60(3), 234-238. , også publisert i boka ‘Sociology at the Frontiers of Psychology’ , Gwynyth Overland (red.), Cambridge Scholar Press 2006, i paperback 2008.

Vik, K., & Braten, S. (2009). Video Interaction Guidance Inviting Transcendence of Postpartum Depressed Mothers’ Self-centered State and Holding Behavior. Infant Ment.Health J., 30(3), 287-300.

Vik, K., & Hafting, M. (2009). The Outside View as Facilitator of Self- reflection and Vitality: A Phenomenological Approach. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 27(3), 287-298.

Vik, K., Aass, I. M., Willumsen, A. B., & Hafting, M. (2009). «It’s about focusing on the mother’s mental health»: Screening for postnatal depression seen from the health visitors’ perspective – a qualitative study. Scand.J.Public Health, 37(3):239-45.

Vik, K. (2010). «from the outside looking in»: a phenomenological study of postnatal depression, mother-infant interaction and video guidance. PhD Doctoral thesis, University of Oslo, Oslo: Unipub.

Vik, K (2012). Spedbarna kan ikke vente. Hvordan hjelpe deprimerte spedbarnsmødre til et bedre samspill med barnet sitt, i Barn som pårørende, Bente Storm Mowatt Haugland, Borgunn Ytterhus og Kari Dyregrov (red.) Oslo: Abstrakt forlag

Vik, K., Hafting, M. (2012). «Smile through it!» Keeping up the facade while suffering from postnatal symptoms and feelings of loss: findings of a qualitative study. Psychology, 3:810-17.

Vik, K., Rohde, R. (2014). Tiny moments of great importance: The Marte Meo method applied in the context of early mother-infant interaction and postnatal depression. Utilizing Daniel Stern’s theory of ‘schemas of being with’ in understanding empirical findings and developing a stringent Marte Meo methodology. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 19 (1), 77-89

Andre publikasjoner

Vik, Kari (1996): Om nakenhet og skam. Et feltarbeid blant norske naturister. Hovedfagsoppgave ved Universitetet i Bergen

Vik, Kari (1996): Den kommunikative kroppen – et kroppsideal i den refleksive moderniteten. Replikk Tidsskift for human og samfunnsvitenskap nr 3/1996

Vik, Kari (2001): Psykisk sykdom hos foreldre – hva med barna? Tidsskr Nor Laegeforen, 30;121(29):3437.

Vik, Kari (2002): Et bedre liv for barn med psykisk syke foreldre. Tidsskriftet Sykepleien, nr 7/2002

Vik, Kari og Rohde, Rolf (2002): Kan samspillsorientert, barnefokusert filmveiledning være til hjelp for deprimerte småbarnsmødre. Rapport. Kristiansand kommune

Vik, Kari, Rabbe, Agnes og Rirud, Grete (2002): Prosjekt Morild sluttrapport. Kristiansand kommune

Vik, Kari (2002): Psykisk sykdom hos foreldre – hva med barna? Helsesøstre, nr 2/2002.

Ropstad, Randi, Svaland, Vigdis og & Vik, Kari (2008). Marte Meo- veiledning i samspill mellom barn og ungdom – en vei til selvinnsikt? Fokus på familien, 36(3):219-26

Vik, K. (2009). Marte Meo – en vei til mentalisering når ordene ikke virker, i R. Rohde & S. Vildalen (red.), Mitt liv som menneske: psykisk helse slik barn, ungdom, foreldre og deres hjelpere ser det. Kristiansand: Portal forlag

Vik, K. (2013): Nakenhet og skam, i Skagestein, G (red.), Naken – naturligvis, Norsk naturistforbunds jubilumsbok, Oslo:

Relaterte innlegg