Når barn mobber barn er det de voksne som er hovedansvarlige for å ta tak i å få stoppet mobbingen. Det er de som skal forebygge, avdekke, stoppe, håndtere og følge opp mobbing. Forskning viser at også voksne mobber. Voksne som ...

Mange har gjort forsøk på å definere hva mobbing er for bedre å kunne forebygge og forhindre at mobbing blant barn og unge skjer. Hvilke definsjoner vi legger til grunn påvirker hvordan vi forstår og forholder oss til mobbing. En mye ...

63 000 barn og unge i Norge utsettes for mobbing regelmessig 2 – 3 ganger i måneden eller oftere. Det er omtrent 80 000 av elevene i grunnskolen som er involvert i mobbing hvis man inkluderer de som mobber og ...

Mobbing handler om å bli utsatt for krenkelse av andre mennesker. Mobbing kan skje på mange måter: Det kan være handlinger fra voksne eller andre barn som gjør at barnet el. ungdommen ikke føler at det hører til eller er ...