Marte Meo bidrar til økt sensitivitet hos foreldrene

Marte Meo bidrar til økt sensitivitet hos foreldrene

Elise Haugland Gill har sammen med Anne Brita Thorød og Kari Vik skrevet en artikkel om foreldres sensitivitet og tilknytning i samspill med sine små barn. Marte Meo filmveiledning er brukt som metode for å gi utviklingsstøtte og studien forteller hvordan foreldre opplevde denne tilnærmingen.

Marte Meo bidrar til økt sensitivitet hos foreldrene. Beskrivelse av tre kasuser.

Bakgrunn:

Tidlige foreldre- barn relasjoner spiller en avgjørende rolle i barns utvikling.  Terapeutisk intervensjon mot sped- og småbarn i høyrisiko har som mål å forebygge  psykiske vansker .  I dette arbeidet er foreldre-barn-dyaden avgjørende. Video interaction guidance metoden, Marte Meo, er en av flere metoder brukt i tilknytningsbasert poliklinisk praksis innenfor barn og unges psykiske helse. Foreldres sensitivitet mot sped- og småbarns behov sees på som betydningsfullt I utviklingen av trygg tilknytning. Tilknytningskvalitet er en av faktorene av betydning for psykisk helse hos barn og i hvilken grad de har risiko og sårbarhet for utvikling av psykiske vansker. Forskjellige behandlingsmetoder har som mål å øke foreldres sensitivitet. Studiens hensikt var å få utvidet forståelse omkring foreldres erfaring og opplevelse av Marte Meo – terapi og belyse hvordan disse påvirker foreldres sensitivitet. Studien sees som kvalitetsutvikling av praksis.

Metode:

Dette er en fenomenologisk – hermeneutisk tverrsnittstudie. 4 biologiske foreldre til sped- og småbarn i alderen 0-20 måneder som fikk Marte Meo- terapi i klinisk kontekst ble valgt som informanter. Datainnsamlingen ble gjort ved hjelp av semi-strukturert intervju.

Resultater:

Denne artikkelen presenterer studiens hovedfunn. Vi finner økt sensitivitet. Nøkkelkomponentene i dette; å se redigert filmet samspill i en terapeutisk kontekst, emosjonell aktivering, gjensidighet, selvtillit/selvfølelse og refleksiv funksjon utdypes og diskuteres videre.

Konklusjon:

Funnene indikerer at Marte Meo bidrar til utviklingsstøttende samspill, styrke foreldres sensitivitet, emosjonelle tilgjengelighet, reflekterende fungering og mestringsopplevesle.

Gill, Elise Haugland; Thorød, Anne Brita; Vik, Kari.
Marte Meo as a port of entry to parental sensitivity-a three–case study. BMC Psychiatry 2019 ;Volum 19.(1) s. 1-11, SSHF UIA. Les artikkelen her:

https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-018-1959-5

Forfatter: Elise Haugland Gill

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar