Marte Meo videoveiledning styrker foreldre-barn relasjonen ved å bruke film samspillet med barnet i foreldreveiledningen.

Finding focus in a difficult landscape: Therapists’ experiences with challenging video guidance processes for parent–infant dyads

Marte Meo videoveiledning styrker foreldre-barn relasjonen ved å bruke film samspillet med barnet i foreldreveiledningen. Artikkelen formidler funn fra en kvalitativ studie på hvordan terapeuter opplever og håndterer utfordringer i veiledningsforløp med foreldre av sped- eller småbarn.

Målsetningen var en økt forståelse av terapeutenes rolle i veiledningen og av metoden selv, for å kunne videreutvikle veiledningspraksis. Vi intervjuet 13 erfarne Marte Meo terapeuter/supervisorer om sin opplevelse og håndtering av utfordrende eller feilende veiledningsprosesser. Forskningsintervjuene ble analysert med team-basert refleksiv tematisk analyse.

Vi identifiserte fire hovedtema:

  1. Fremme relasjonell vekst i en kontekst av tvang og mistanke
  2. Jobbe mot en en trygg allianse
  3. Se positive øyeblikk i vanskelige liv
  4. Håndtere egne intense følelser

Funnene viser at terapeutene opplever spesifikke terapeutiske og etiske utfordringer knyttet til en sårbar gruppe foreldre. Det handler om foreldre der det foreligger eller oppstår bekymring for omsorgssituasjonen, som kan være så utrygge at den terapeutiske alliansen er vanskelig å bygge opp, eller som har ubearbeidede relasjonelle og psykiske helseproblemer.

Terapeutenes rolle blir således veldig sentral og utfordrende når det gjelder allianse, terapeutiske intervensjoner og eget behov for regulering, supervisjon og struktur. Tidlig identifisering av disse sårbare foreldre er viktig for en bedre tilpasning av veiledningsprosessen.

Våre funn viser behov for bedre samhandling og strukturer rundt det terapeutiske arbeidet, for klinisk supervisjon, og økt fokus på disse sårbare foreldre i Marte Meo utdanningen.

Artikkelen i sin helhet kan leses her.

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar