Mot i brystet! – Vett i pannen?

Mot i brystet! – Vett i pannen?

Mot i brystet! er et forsknings-, utviklings- og formidlingsprosjekt om konfliktarbeid og forebyggende psykisk helsearbeid i barnehagen. Prosjektet er et samarbeid mellom ABUP ved Sørlandet sykehus HF, Oppvekstetaten i Kristiansand kommune, Praxis barnehage ved Universitetet i Agder, syv prosjektbarnehager i Kristiansand kommune, samt frilanskunstnere i Kristiansand.

Hensikten med Mot i brystet! er å undersøke om, og hvordan, man kan innarbeide en gjenopprettende tilnærming til konflikt fra tidlig alder. I prosjektet inngår det både en interaktiv teaterforestilling og samtalesirkler. Så gir Mot i brystet! gjennom samtalesirkler vett i pannen?….

Prosjektet har to hovedmålsettinger:

1. Å bidra til økt mestring og livskvalitet gjennom implementering av samtalesirkler for barn, foreldre og ansatte i barnehagene, samt gjennom en teaterforestilling for barnehagebarn og ansatte om megling, vennskap og uvennskap.

2. Å danne grunnlag for ny forskning om forebyggende psykisk helsearbeid og konfliktarbeid ved ABUP/Sørlandet sykehus.

Det er gjennomført to typer sirkler; rutinesirkler og konfliktsirkler.

Rutinesirklene gjennomføres jevnlig, og har til hensikt å etablere en samtaleform som barna kjenner og er fortrolige med slik at de kan «øve seg i fredstid». Konfliktsirklene foregår i motsetning i konfliktsituasjoner, med den hensikt å løse konflikten på en annen måte enn den tradisjonelt tilnærmingen der skyldspørsmålet står sentralt. Alle barnehagene har gode erfaringer med å gjennomføre sirkler for barn.

Erfaringen er at barna lærer:

  • å snakke høyt i en forsamling,
  • lytte til hverandre
  • og vente på tur.

Rutinesirklene bidrar i så måte til å fremme en form for mentalisering der barna blir mer bevisste både på seg selv og andre, og i større grad evner å ta andres perspektiv. Det er flere eksempler på at barna nyttiggjør seg av denne tilnærmingen i konfliktsituasjoner, og at de både på eget initiativ og ved hjelp av voksne løser konfliktene ved hjelp av konfliktsirkler.

Ingrid Kristine Hasund, dr. art, seniorforsker ved ABUP, Sørlandet sykehus HF og førsteamanuensis ved Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder

Barnesirklene har både hatt betydning for samspillet i barnegruppen og for enkeltbarn, ved at det bidrar til å fremme sosial og emosjonell kompetanse. Spesielt har de hatt betydning for barn som er beskjedne og tilbaketrukne, og barn som har vanskeligheter med å komme inn i leken, eller har spesielle utfordringer.

Erfaringene med sirkler for de ansatte i barnehagene er mer varierte. Alle barnehagene har prøvd ut dette, men hyppigheten og organiseringen av sirklene har variert. På samme måte har det vært vanskelig å gjennomføre foreldresirkler.

Evaluering av prosjektet viser at samtalesirkler har hatt en nytteverdi for de som har deltatt, og det er derfor grunn til å svare positivt på spørsmålet i rapportens tittel: Ja, Mot i brystet! er vett i pannen. Og i aller størst grad for barna.

Sjekk ut http://krsbarnehager.blogspot.no/2011/01/mot-i-brystet-v-kristine-hasund.html. Her er det film av to som forteller om sin erfaring med å delta i prosjektet. I tillegg er det mer informasjon på http://www.motibrystet.blogspot.no/.

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar