På vei mot en ny forståelse av mobbing i et folkehelseperspektiv

På vei mot en ny forståelse av mobbing i et folkehelseperspektiv

God helse fremmer læring og utvikling. For at barn og unge skal erfare skolekonteksten som en helsefremmende kontekst, er det avgjørende at læringsmiljøet er inkluderende. Mobbing er en av de sterkeste indikatorene på manglende inkludering. Hvordan vi forstår og definerer mobbing, virker inn på hvordan mobbing møtes og håndteres.

Etablerte forståelser av mobbing understreker at mobbing handler om at noen skader andre, at mobbingen er intensjonell og at det er handlinger som gjentas over tid. Barn og unge blir ofte tildelt roller som mobber og mobbeoffer, og det er mindre fokus på kontekstuelle aspekter. I artikkelen bygger vi videre på en trend i internasjonal forskning som legger vekt på mobbing som kompliserte sosiale prosesser, og på menneskets grunnleggende behov for å høre til i et fellesskap. Vi definerer mobbing som:

Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning.

Vi flytter fokus til voksnes handlinger og grunnleggende behov som blir hindret der mobbing skjer. Økt fokus på menneskelige behov og subjektivitet kan føre til at elevene i større grad kjenner seg som en betydningsfull deltaker i fellesskapet der den enkeltes stemme har en betydning.

Referanse:

Lund, I. , Helgeland, A. & Kovac, V. B.(2017). På vei mot en ny forståelse av mobbing i et folkehelseperspektiv. Acta Didactica Norge, Vol 11, nr 3.

Kontaktinformasjon:

Ingrid Lund, Universitetet i Agder, epost: ingrid.lund@uia.no

Anne Helgeland, Sørlandet sykehus, epost: anne.helgeland@sshf.no

Velibor Bobo Kovac, Universitetet i Agder, epost: bobo.kovac@uia.no

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar