Parrelasjoner og par- og familieterapi

Parrelasjoner og par- og familieterapi

Rune Zahl-Olsen var førsteforfatter på tre artikler i 2019. Alle handler de om parrelasjoner og par- og familieterapi. Den første undersøkte bedring av arbeidsfungering etter endt terapi, den andre på fysisk vold blant par og familier, og den tredje  undersøkte skilsmisser og gjengifte blant norske par. De to første er en del av Zahl-Olsens forskning knyttet til PhD graden.

Vold i par-og familieterapi

Data fra den STIC- studien som ble brukt i to andre artikler som ble publisert i 2019. Den ene undersøke vold i nære relasjoner. Vi fant at så mange som en av fire familier som får familieterapi har utfordringer med fysisk vold. Det er langt over landsgjennomsnittet og i flere saker enn hva vi som terapeuter kanskje tror. Det betyr at dersom en terapeut møter fire ulike personer/foreldre/familier i løpet av en dag, har trolig en av dem slike utfordringer, i tillegg til primærdiagnosen som er i fokus. Vi fant også at der hvor foreldrene rapporterte fysisk vold mot hverandre i deres konflikter var det også langt mer vanlig at det forekom vold også mellom andre enn de to voksne i familien. I artikkelen presenterer vi en modell som kan hjelpe oss å avdekke fysisk vold, men også gi forslag til hva vi kan fokusere på som hjelpetiltak. Andre former for vold, slik som psykisk, latent og seksuell vold ble ikke undersøkt i denne studien.

Rune Zahl-Olsen, Nicolay Gausel, Agnes Zahl-Olsen, Thomas Bjerregaard Bertelsen, Aashild Tellefsen Haaland og Terje Tilden. Physical couple and family violence among clients seeking therapy: identifiers and predictors. Frontiers in Psychology. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.02847/full

Bedret arbeidsfungering etter par-og familieterapi

Den andre artikkelen som brukte data fra den samme studien undersøkte endring fra start til slutt av behandling i de sakene hvor terapeutene brukte tilbakemelding i terapi. Hovedfokus var arbeidsfungering og vi fant at bedringen var stor, faktisk på linje med spesialisert individualbehandling. Vi fant også at arbeidsfungeringen var tett knyttet sammen med klientens egne vansker, men i tillegg hadde tilfredshet i parforhold og familieutfordringer en klar påvirkning. At familieterapi integrerer alle disse tre nivåene i behandlingen kan forklare hvorfor effekten var så stor, spesielt med tanke på at behandlingen ikke var fokusert på å bedre arbeidsfungeringen. Studien viste samtidig at selv om effekten var stor på gruppen av klienter fikk ikke alle en slik bedring. På individnivå fant vi at 54 % registrerte merkbart bedre arbeidsfungering, mens de resterende ikke endret seg nevneverdig, eller til og med ble dårligere. Dette inspirerer oss til å prøve å forstå mer av dem som ikke ser ut å få bedring i løpet av terapi i videre forskning.

Rune Zahl-Olsen, Åshild Tellefsen Håland, Nicolay Gausel, Bruce Wampold og Terje Tilden. Change in work functioning from pre- to post-treatment in feedback-informed Couple and Family Therapy in Norway. Journal of Family Therapy.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1467-6427.12283

Økt risiko for skilsmisse dersom en har vært skilt tidligere

Tidligere studier fra Abup har vist at de fleste ekteskap varer livet ut, og at myten om at halvparten ender med skilsmisse ikke stemmer. I en studie som ble publisert i Journal of Divorce & Remarriage undersøkte Rune Zahl-Olsen, Frode Thuen og Birgitte Espehaug hvordan ulike konstellasjoner av gifte påvirker skilsmisserisikoen. Alle norske ekteskap fra 1981 til 2013 ble undersøkt prospektivt (over 770 000 ekteskap). Par hvor begge giftet seg for første gang ble sammenlignet med ulike konstellasjoner av par hvor en, eller begge hadde en eller to skilsmisser bak seg. Hovedfunnet er at par hvor begge gifter seg for første gang har størst sjanse for å vare livet ut, mens risikoen for skilsmisse øker dersom en eller begge har erfaring med skilsmisse fra før. Forskjellene er spesielt store i de første fem-seks årene, og jo flere tidligere skilsmisse erfaringer desto større risiko.

Rune Zahl-Olsen, Frode Thuen og Birgitte Espehaug. Divorce and Remarriage in Norway: A Prospective Cohort Study Between 1981 and 2013. Journal of Divorce & Remarriage.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10502556.2019.1619378

Forfatter: Rune Zahl-Olsen

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar