Tverretatlig Utredningsteam bistår det kommunale barnevern i saker der det er mistanke om vold og/eller seksuelle overgrep. Tverretatlig Utredningsteam bistår kommunal barneverntjeneste med å få avklart mistanker om seksuelle overgrep og eller vold mot barn / ungdom.  Sakene kan ofte være svært komplekse og krever en bred og systematisk utredning.

Tverretatlig Utredningsteam er et samarbeid mellom flere etater.

 • Sørlandet sykehus HF – ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse)
 • Sørlandet sykehus HF - Barnesenteret (somatisk avdeling).
 • Bufetat - Agder barne- og familiesenter.
 • Kommunalt barnevern 

Innhold i utredningen:

Utredningsteamet har som utgangspunkt at vi ønsker å belyse hver enkelt sak bredt.  Det vil si at uansett hvor vag en mistanke er beskrevet i henvisningen, innhenter vi informasjon fra foresatte og fra barnet / ungdommen selv.  Utredningsteamet foretar observasjoner av barnet / ungdommen og anvender anerkjente kartleggingsverktøy.  Den viktigste informasjonskilde er imidlertid barnet/ungdommen selv.  I løpet av 4 samtaler forsøker vi å få belyst barnet / ungdommens egen framstilling av bekymring framkommet i henvisning.  Utredningsteamet bestreber seg på å anvende anerkjente metoder som DCM – metoden (Den Dialogiske Samtalemetoden).  Metoden er utviklet av Kari Tøften Gamst og Åse Langballe.  Ved utredning av de minste og barn / unge som har begrenset tilgang til verbale uttrykk, suppleres DCM – metoden med elementer fra Lekesamtalen (også kalt Taping).  Lekesamtalen er utviklet av Martin Soltvedt og hans Barneorienterte Familieterapi (BOF).  Dersom det vurderes som nødvendig, gjennomføres en medisinsk undersøkelse.  

Utredningsrapport 

Det skrives en grundig rapport i etterkant av hver sak sammen med barneverntjenesten.  Konklusjoner og anbefaling til videre tiltak gjennomgås med foresatte.  

Hvordan komme i kontakt med Tverretatlig Utredningsteam i Agder:

 • Kommunal barneverntjeneste er henvisende instans.
 • Henvisning forankres, jfr. Lov om barneverntjenester.
 • Det sendes 2 stk henvisninger.  En til Bufetat, og en til ABUP Kristiansand eller ABUP Arendal (avhengig av kommune).
 • Tverretatlig utredningsteam ved mistanke om 6. juni , 2018

  Tverretatlig Utredningsteam er et samarbeid mellom flere etater. Sørlandet sykehus HF – ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse) Sørlandet sykehus HF – Barnesenteret (somatisk avdeling). Bufetat – Agder barne- og familiesenter. Kommunalt barnevern Innhold i utredningen: Utredningsteamet har som ...

  Les mer