Sped og småbarn i fokus

Sped og småbarn i fokus

Sped- og småbarner i fokus når Kari Vik mfl gjennomfører deltagende observasjon og fokusgruppeintervjuer i en institusjon for morløse barn i Tanzania. Artikkelen beskriver hvordan omsorgsgiverne oppfatter barndom, hva de tenker at barn trenger av omsorg og hvordan de utøver sensitivitet i sitt arbeid med spedbarna.

Forfattere: Kari Vik, Vickfarajaeli Zebedayo Daudi, Lusajo Kajula, Rolf Rohde, Omary Said Ubuguyu, Joseph Ndukusi Saibulu

Tidsskrift: Psychology and Developing Societies, 30(1) 1-20 2018

Infancy and Caring: Descriptions from Motherless Infants’ Caregivers in an Institution in Tanzania.

Artikkelen forteller om hvordan omsorgsgivere ved en institusjon for morløse sped- og småbarn i Tanzania beskriver sin arbeidshverdag. Fokus er rettet mot hvordan de generelt oppfatter barndom, mot hva de tenker at barn trenger av omsorg og mot hvordan de utøver sensitivitet i sitt arbeid med spedbarna. Det blir lagt vekt på kulturelle og kontekstuelle forhold når notatene fra deltagende observasjon og fokusgruppeintervjuer blir fortolket.

Hovedresultatet er at omsorgsgiverne er mest opptatt av å oppfylle barnas fysiske behov. De definerer til en viss grad og på ulike måter, hvilke emosjonelle og sosiale forhold som må være tilstede for å gi sensitiv, tilpasset omsorg. Omsorgsgiverne er bevisst sine sterke og svake sider og ser de at de kommer til kort når det gjelder å møte spedbarnas emosjonelle og sosiale behov på grunn av arbeidsmengde i institusjonen.

Artikkelen diskuterer hvordan manglende sensitiv emosjonell respons og sosial stimulering kan utgjøre en risiko for spedbarna i denne institusjonen. Tidlig intervensjon og forebygging er nødvendig for å bidra til å forhindre en negativ utvikling. Tiltak bør legge vekt på at de blir oppmuntret til å snakke mer med spedbarna for å gi dem sosial og emosjonell utviklingsstøtte sammen med daglig fysisk omsorg. Det blir foreslått at omsorgsgiverne blir tilført kunnskap og at de får tilpasset veiledning.

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0971333617749141

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar