Engstelig ungdom drar nytte av mestringskurs.

Effectiveness of Brief and Standard School-Based Cognitive-Behavioral Interventions for Adolescents With Anxiety: A Randomized Noninferiority Study

I perioden 2014-2018 var ABUP med i en RCT der hovedformålet var å teste effekten av to ulike mestringskurs (en standard «Chilled» og en kort versjon «Våg») for engstelige ungdom gjennomført i skolehelsetjenesten. List-studien ble ledet av Bente Storm Haugland,(tidl. RKBU vest) Norce hvor ABUP og Modum Bad var samarbeidspartnere. Åshild Tellefsen Håland var lokal prosjektleder fra ABUP og terapeuter fra ABUP samt helsesykepleiere fra kommunen var gruppeledere for mestringskursene på Sørlandet.

I denne studien (RCT) ble effekten av to ulike former for mestringsgrupper (en lang og en kort versjon) gitt til ungdom med angstplager i regi av skolehelsetjenesten. LIST-studien har vært et samarbeid mellom forskningsmiljøene ved Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) NORCE, ABUP Sørlandet sykehus og Modum Bad.

Studien startet opp i 2014, med avslutning av datainnsamling sommeren 2018. Totalt 313 ungdommer i alderen 12-16 år og deres foreldre deltok. En overvekt av de som deltok i mestringskursene var jenter (84%).Ungdommene ble delt inn i grupper på 5-8 elever. En tredjedel av gruppene fikk et kort mestringskurs på 5 møter (Våg), en tredjedel fikk et lengre mestringskurs på 10 møter (Cool Kids/Chilled) og den siste tredjedelen ble satt på venteliste i 10 uker før de fikk tilbud om å delta i ett av mestringskursene.

Mestringskurset ble primært ledet av helsesykepleiere, noen steder i samarbeid med kommunalt ansatt helsepersonell (f.eks. kommunepsykolog) eller fagpersoner fra spesialisthelsetjenesten. Mestringskursene varte i 10 uker. Ungdommene og foreldrene fylte ut spørreskjema før, under og etter mestringskurset, samt 1 år etter kurset.

Resultatene viste at mestringskursene hadde effekt. Begge kurstypene førte til reduksjon av angst- og depresjonssymptomer hos ungdommene. Ungdommene som deltok og deres foreldrene rapporterte at angstplager hos ungdommene ble betydelig redusert fra før de deltok i mestringskurset til etter, sammenlignet med ventelistegruppen. Mestringskursene førte også til at ungdommenes angstplager i mindre grad påvirket deres hverdag (hjemme, på skolen og i fritiden). Bedring i angst- og depresjonsplager hos ungdommene vedvarte også 1 år etter avsluttet mestringskurs.

Selv om det ikke var signifikant forskjell på mellom de to mestringsgruppene var det imidlertid en gjennomgående tendens til at det mer omfattende kurset (Cool Kids/Chilled) hadde bedre resultater enn det korte kurset (Våg).

Resultatene fra LIST-studien viser at mestringskurs gjennomført på skolen, i skoletiden og i regi av skolehelsetjenesten når ungdom med angstproblemer og bidrar i betydelig grad til å redusere både angst- og depresjonsplager hos ungdommer.

Artikkelen i sin helhet finner du her.

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar