ICDP i samtalegruppe for foreldre ved ”Familieskolen”, Familieklinikken v/ABUP

ICDP i samtalegruppe for foreldre ved ”Familieskolen”, Familieklinikken v/ABUP

Av:  Sonja Kolstad Lie og Solveig Norlund Andersen:

Familieskolen er et prosjekt som startet for 12 år siden ved Familieklinikken ved ABUP i Arendal. Det er et gruppetilbud som per i dag eksisterer i Arendal. Familieskolen er et flerfamilietilbud, hvor familier som er i ABUP sitt system kan bli med. Foreldre og barn møtes hver tirsdag fra 09.00-13.30. Dagsprogrammet har tre hovedelementer: samtale, lek, skole. Og det skjer i en kontekst av fellesskap og likeverd.

I selve arbeidet som foregår på familieskolen, er vi opptatte av å veksle mellom praksis og samtale. Det vi gjør skal være så overførbart til hverdagen, som mulig. Siden alle barna som er på familieskolen har «trøbbel» med å fungere i elevrollen, har vi derfor to timer hver dag hvor vi jobber med skolefag.

På familieskolen er vi opptatt av at barna skal få til å være elev, det vil si; jobbe med det man skal, ikke forstyrre andre for mye, være en god venn og være hyggelig mot hverandre osv. Skolearbeid er også viktig fordi flere av barna har lærevansker som det i liten grad er tatt hensyn til, fordi annet «trøbbel» kommer i veien slik at de voksne ikke ser det. Noen ganger er justering av det faglige nivået og en annen innfallsvinkel til læring en nøkkel til forandring. Familieskolen samarbeider mye med skolen og PPT om dette.

Vi har mye plass til lek og avbrekk i familieskolen, og vi ser det som viktig at vi har en raus tidsramme etter lunsj til å leke sammen, både voksne og barn.

Dagen er delt mellom korte samtaleøkter i full gruppe, og lengre praksisøkter der gruppa arbeider i ulike konstellasjoner (familier for seg, hele gruppa, foreldregruppe, eller inndelt på ulikt vis på tvers av familier). I samtaleøktene er vi opptatte av å gi anerkjennelse, og invitere til refleksjon.

Ellers er familieskolen ei ”åpen gruppe” på mange måter. Den har eksistert uavbrutt siden mai 2002, og går kontinuerlig. Når en familie slutter, er det plass til at en ny familie begynner. Det er det som normalt menes med ”åpen gruppe”. Men ellers er den også åpen på den måten at alle er velkomne til å ta med seg viktige andre inn i gruppa – søsken, øvrig familie, lærere, naboer, kolleger osv.

På familieskolen er vi også opptatt av at foreldrene skal få til å være gode foreldre, derfor har vi prøvd ut ICDP-programmet (International Child Developement Program) i foreldregruppa. Gjennom  åtte temaer for godt samspill reflekterte vi over barnas adferd og hva som skulle til for å fremme barnas utvikling og psykiske helse. Foreldrene gir følgende tilbakemeldinger av programmet: Vi får rettet fokuset på det som er positivt med barna våre, vi har fått til en bedre dialog med ungene våre, og vi har som foreldre lært andre måter å se og oppfatte ting på. Vi ”ser” ting litt andreledes enn før. Foreldrene sier videre at de opplevde det positivt at gruppa ble ledet slik at en kom gjennom alle temaene, og at alle kom til orde. Vi lærte av hverandres opplevelser og støttet hverandre. Foreldrene framhever helheten i programmet som positivt og syns alle temaene var viktige.

Dersom en ble nødt å velge ut noe var det kanskje det med å være bevisst på si til barnet at de er glad i det og gi det ros og anerkjennelse. En av foreldrene uttrykte at hun hadde glemt alle de positive egenskapene ved barnet sitt og ble glad for oppgaven med å finne de fram og si det høyt til de andre på gruppa.

Foreldrene på familieskolen kan anbefale programmet til andre foreldre; et lærerikt og bevisstgjørende program.

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar