Atferdsforstyrrelser

Atferdsforstyrrelser oppstår vanligvis tidlig i livet og vedvarer ofte gjennom barne- og ungdomsårene. Ofte utvikler det seg til et problem i 7-12 års alderen. omtrent 1 av 13 får en atferdsforstyrrelse i løpet av barndommen, og for omtrent halvparten av disse utvikler det seg til en alvorlig forstyrrelse.

Betegnelsen atferdsforstyrrelser favner vidt, og omfatter til dels svært ulike typer av utagerende og normbrytende atferd som varer over tid. Vanligvis skiller man mellom mønstre av alvorlig problematferd som oppfyller kravene til en diagnose, og beskrivelser av mer enkeltvise normbrytende handlinger. Alvorlig problematferd kan beskrives innen «alvorlig atferdsforstyrrelse» , som kjennetegnes av brudd på vesentlig sosiale normer som aggressiv atferd mot mennesker eller dyr, eller alvorlig ødeleggelse av eiendom. Annen alvorlig problematferd kan beskrives innen «opposisjonell atferdsforstyrrelse», som innebærer et mønster av negativ, fiendtlig og aggressiv atferd rettet mot autoritetspersoner.

Les mer på helsenorge.no: Utviklings- og atferdsforstyrrelser